Cистеми управління державною службою в Україні та Польщі: порівняльно-правовий аспект

  • В. Л. Федоренко доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, (м. Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0001-5902-1226
  • М. В. Федоренко магістр Національної академії державного управління при Президентові України слухач магістратури (відділення «Право») Академії Леона Козьмінського (м. Варшава, Республіка Польща) https://orcid.org/0000-0003-4392-7124
Ключові слова: публічна служба, державна служба, цивільна служба, управління державною службою, система управління державною службою.

Анотація

У статті аналізуються та порівнюються системи управління державною службою в Україні та Республіці Польща, їх внутрішня побудова та суб’єктний склад, а також досліджуються особливості функціонування цих двох систем. Обґрунтовується, що під системою органів управління державною службою в Україні слід розуміти систему законодавчо визначених та ієрархічно упорядкованих суб’єктів державного управління із загальною (Кабінет Міністрів України) та спеціальною (центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування й реалізує державну політику у сфері державної служби; Комісію з питань вищого корпусу державної служби та відповідні конкурсні комісії; керівників державної служби; служби управління персоналом) компетенцією, а також профільни х навчальних закладів (Національна академія державного управління при Президентові України й ін.) і наукових установ, та систему їх унормованих і взаємозумовлених функцій і повноважень, які забезпечують формування, оновлення та функціонування корпусу державних службовців в Україні. Аналізується місія центрів (шкіл, академій) для професійної підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців в Україні та Польщі на прикладі Національної академії державного управління при Президентові України (НАДУ) та Державної школи адміністрації публічної ім. Президента Республіки Польської Лєха Качинського (KSAP).

Посилання

Андрєєв В. О. Присяга державного службовця в Україні: процедурно-управлінський аспект. Аспекти публічного управління. 2018. Т. 6. № 5. С. 52–58.

Білинська М. М. Кадрова політика і державна служба [Текст]: конспект лекцій / М. М. Білинська, О. Л. Євмешкіна, І. Г. Сурай; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Каф. держ. упр. і менедж. Київ: НАДУ, 2012. 72 с.

Державна служба і кадрова політика: наук. розробка / [авт. кол.: Р. В. Войтович, В. В. Карлова, А. П. Рачинський та ін.]; за заг. ред. Р. В. Войтович. К.: НАДУ, 2015. 56 с.

Дубенко С. Д. Державна служба і державні службовці в Україні: навч.-метод. посіб.; за заг. ред. Н. Р. Нижник. Київ: Ін Юре, 1999. 244 с.

Зейдлер Г.-Л. Політична думка стародавнього світу. Правові доктрини імперіалізму. Львів: Вид-во Львівського університету, 1959. 343 с.

Ильин И. А. Теория права и государства. Изд. 2-е, дополн. Под ред. и с биографическим очерком В. А. Томсинова. Москва: Зерцало, 2008. 550 с.

Ковбасюк Ю. В., Гошовська В. А., Пашко Л. А. Керівництво та лідерство в системі державної служби: навчально-методичний посібник / Ю. В. Ковбасюк, В. А. Гошовська, Л. А. Пашко. Київ: НАДУ, 2011. 147 с.

Конституція Польської Республіки (з передмовою В. Шаповала). Київ: Москаленко О. М., 2018. 84 с.

Малюга А. Право громадян на державну службу в Україні: поняття, законодавче забезпечення, вимоги та обмеження до кандидатів // Вісник НАДУ при Президентові України. (Серія «Державне управління»). 2018. № 1. С. 38-44.

Малюга А. В. Доступ до державної служби в Україні та Європі: від привілеї – до основоположного конституційного права // Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління. 2020. № 1(7). С. 239-253.

Малюга А. В. Щодо особливостей парламентської служби в системі державної служби України: законотворчі аспекти // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів: матеріали ІV-ої Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 18 травня 2019 р.) / Редкол.: С. К. Бостан, Р. М. Максакова, Т. Є. Леоненко. Дніпро: «ЛІРА ЛТД», 2019. С. 146-148.

Нестерович В. Ф. Законодавче регулювання участі громадськості у формуванні органів державної влади в Україні. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2017. № 3. С. 11-18.

Мосора Л. С. Досвід організації державної служби в Польщі: орієнтири для України // Державне управління: удосконалення та розвиток: електронне наук. видання. 2018. № 3. URL:http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1201.

Неліпа Д. В. Організаційно-правові засади державної служби в Україні [текст] Навч. посібн. Київ: «Центр учбової літератури», 2012. 368 с.

Про впорядкування використання об’єктів державної власності, що перебувають в уп-равлінні Державного управління справами: Указ Президента України від 05 листопада 2020 р. № 487 / Офіційний веб-сайт Президента України. URL:https://www.president.gov.ua/documents/4872020-35517.

Про державну службу: Закон України від 10 грудня 2015 р. // Відомості Верховної Ради України. 2016. № 4. Ст. 43.

Проблеми реформування державної служби та служби в органах місцевого самовря-дування в Україні: монограф / авт. кол.: Т. Е. Василевська, І. Г. Сурай, О. І. Васильєва та ін.; за заг. ред. Т. Е. Василевської. Київ: НАДУ, 2018. 256 с.

Професіоналізація у сфері публічного управління: стан, проблеми, перспективи вирішення: Сучасний контент професійного розвитку менеджерів освіти в умовах реформування освітньої галузі: монографія / [Хаджирадєва С. К., Воронова С. В., Кравцова Н. Є. та ін.]; за заг. ред. С. К. Хаджирадєвої. Ч. ІІ. Миколаїв: Ємельянова Т. В., 2017. 165 с.

Пухкал О. Г., Тютюнник І. В. Теоретико-методологічні підходи визначення сутності поняття публічного управління // Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 18. С. 93-97.

Рачинський А. П. Стратегічне управління персоналом в органах державної влади (теоретико-методологічний аналіз): монограф. Київ: НАДУ, 2009. 316 с.

Нестерович В. Ф. Поняття «консультативно-дорадчий орган» як категорія конституційного права. Філософські та методологічні проблеми права. 2017. № 1. С. 138-145.

Романенко Є. О. Зміни в питаннях проходження державної служби // Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 12 квітня 2018 р. Полтава: ПолтНТУ, 2018. С. 70-73.

Старосольський Володимир (1878-1942). Редактор. У. Старосольська. Переднє слово Я. Падоха / Записки наукового товариства ім. Шевченка. Том 210. Історично-філософічна секція. Нью-Йорк-Париж-Сідней-Торонто, 1991. 411 с.

Федоренко В. Л. Конституція та конституційна держава: питання теорії та практики // Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління. 2020. № 3(9). С. 13-29.

O służbie zagranicznej: Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. 2020 poz. 211)/Sejm Rzeczy-pospolitej Polskiej. URL:http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000211/U/D20200211Lj.pdf.

O służbie cywilnej: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 265, z późn. zm.)/Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. URL:http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000265/T/D20200265L.pd.


Переглядів анотації: 489
Завантажень PDF: 198
Як цитувати
Федоренко, В. Л., & Федоренко, М. В. (1). Cистеми управління державною службою в Україні та Польщі: порівняльно-правовий аспект. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(91), 205-217. https://doi.org/10.33766/2524-0323.91.205-217
Розділ
Розділ III. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ