Перспективи розвитку сімейних фермерських господарств та прогалини в правовому регулюванні їх діяльності

  • М. Ю. Покальчук кандидат юридичних наук, асистент кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, Україна) https://orcid.org/0000-0003-3463-4098
  • Р.В. Дорошенко студент 4 курсу Інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, Україна) https://orcid.org/0000-0002-6652-1664
  • К.С. Шанталій студентка 4 курсу Інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, Україна) https://orcid.org/0000-0001-5444-2494
Ключові слова: аграрне право; фермерське господарство; сімейне фермерське господарство; аграрні правовідносини; сільське господарство; сімейне фермерське господарство без статусу юридичної особи; агропромисловий комплекс.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сучасного стану правової регламентації інсти­туту фермерства. Авторами проаналізовано низку нормативно-правових актів часів УРСР, які регулювали порядок створення та діяльності селянських (фермерських) господарств. Висвітлено еволюцію фермерського господарства, починаючи з часів УРСР і до сьогодення. У статті досліджено поняття фермерського господарства крізь призму вітчизняного та зарубіжного законодавства. Проаналізовано Закон України від 19.06.2003р. № 973-15 «Про фермерське господарство», Господарський кодекс України, Податковий кодекс України та інші законодавчі акти, які встановлюють правове ре­гулювання сімейних фермерських господарств в Україні. Авторами вивчено норми Закону, які регулюють порядок створення та діяльності сімейних фермерських гос­подарств. Також досліджено стан законодавства щодо прогалин у правовому регу­люванні сімейних фермерських господарств.

 

Посилання

В Україні зросла кількість фермерських господарств: сайт від 2020 р. URL:https://kurkul.com/news/20488-v-ukrayini-zrosla-kilkist-fermerskih-gospodarstv. (дата звернення 15.09.2020).

Необхідність впорядкування земельних справ: сайт Facebook від 26.03.2019 р. URL:https://www.facebook.com/zenith.expert/photos/a.1270105649697906/2840555079319614/?type=3. (дата звернення 18.09.2020).

Про селянське (фермерське) господарство: закон України від 20.12.1991 р. (втрата чинності від 29.07.2003 р.) № 2009-XII. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2009-12#Text. (дaтa звeрнeння 15.09.2020).

Oнищeнкo Н. М. Тeндeнції тa пeрспeктиви рoзвитку зaкoнoдaвствa Укрaїни прo фeрмeрські гoспoдaрствa. Вісник Хмeльницькoгo інституту рeгіoнaльнoгo упрaвління тa прaвa. 2004, № 1-2, 139-144 с. URL:http://www.univer.km.ua/visnyk/643.pdf. (дaтa звeрнeння 18.09.2020).

Стaтівкa A. М. Aгрaрнe прaвo (oглядoві лeкції, нoрмaтивнo-прaвoві aкти): нaвчaльний пoсібник. A. М. Стaтівкa, В. Ю. Уркeвич. Хaрків: Юрaйт, 2014. 352 с.

Прo фeрмeрськe гoспoдaрствo: Зaкoн Укрaїни від 19.06.2003 р. (у рeдaкції від 15.08.2020 р.) № 973-IV. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973-15#Text. (дaтa звeрнeння 18.09.2020).

Гoспoдaрський кoдeкс Укрaїни: кoдeкс Укрaїни від 16.01.2003 р. (у рeдaкції від 16.08.2020 р.) № 436-IV. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text. (дaтa звeрнeння 08.10.2020).

Податковий кодекс України: кoдeкс Укрaїни від 02.12.2010 р. (у рeдaкції від 14.10.2020 р.) № 2755-VI. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text. (дата звернення 15.09.2020).

Regulation (EU) № 1307/2013 of the European Parliament and of the Council establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy and repealing Council Regulation (EC) No. 637/2008 and Council Regulation (EC) No. 73/2009. OJ L 347/608. 20.12.2003 URL:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/uri=CELEX%3A32013R1307&qid=1604602363079. (дата звернення 15.09.2020).

Про затвердження типової форми договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства»: наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 05.04.2019 р. № 177. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0438-19#Text. (дата звернення 18.09.2020).

Шемшученко Ю. С. Договір. Юридична енциклопедія: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана. 1998, том № 2, 744 с.

Уркевич В. Ю. Правові аспекти створення та функціонування сімейних фермерських господарств. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2016, № 243, 67-74 с. URL:http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Pravo/article/view/7508. (дата звернення 15.09.2020).

Про громадянство України: закон України від 18.01.2001 р. (у редакції від 25.08.2019 р.) № 2235-ІІІ. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2235-14#Text. (дата звернення 18.09.2020).

Сімейний кодекс України: кодекс України від 10.01.2002 р. (у рeдaкції від 03.07.2020 р.) № 2947-ІІІ. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text. (дата звернення 15.09.2020).

Осипова М. М, Доброва Н. В. Фермерські господарства України: особливості, проблеми, перспективи розвитку. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2016, № 10, С. 98–122.

Про державну підтримку сільського господарства України: закон України від 24.06.2004 р. (у рeдaкції від 16.10.2020 р.) №1877-IV. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15#Text. (дата звернення 15.09.2020).

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств: закон України від 10.07.2018 р. № 2497-VIII. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2497-19#Text. (дата звернення 15.09.2020).


Переглядів анотації: 202
Завантажень PDF: 244
Опубліковано
2020-09-29
Як цитувати
Покальчук, М. Ю., Дорошенко, Р., & Шанталій, К. (2020). Перспективи розвитку сімейних фермерських господарств та прогалини в правовому регулюванні їх діяльності. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(91), 139-150. https://doi.org/10.33766/2524-0323.91.139-150
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА