Право на свободу від самовикриття, викриття членів сім’ї чи близьких родичів як одна із процесуальних гарантій

  • В.В. Навроцька кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ (м. Львів, Україна) https://orcid.org/0000-0002-3407-7984
Ключові слова: процесуальна гарантія, свобода від самовикриття, близькі родичі, члени сім’ї, свідоцький імунітет.

Анотація

У статті досліджено питання сфери права допитуваного не давати показань та пояснень щодо себе, членів сім’ї, близьких родичів; указано, що воно є максимально широким та не повинно обмежуватися якимись галузевими рамками. Доведено, що допитуваний має право відмовитися повідомляти інформацію, яка викриває його (членів його сім’ї або близьких родичів) не тільки в діяннях, заборонених кримінальним законом, але й таких, що тягнуть за собою інші види юридичної відповідальності. Указано, що така відмова можлива без пояснення причин самої відмови. Обґрунтовано, що при визначенні кола осіб, котрі підлягають звільненню від давання показань унаслідок близьких відносин, потрібно керуватися не тільки самим фактом родинних чи подружніх стосунків, але й особливим характером довірливих відносин між людьми. З огляду на це, запропоновано нову редакцію п.1 ч.1 ст. 3 КПК України. Наведено аргументи проти точки зору, згідно з якою відповіді на питання встановлюючого характеру повинні бути дані навіть у тому випадку, коли особа володіє свідоцьким імунітетом. Звернуто увагу на суперечність між положеннями ст. 18 КПК України та ст. 63 Конституції України. Із урахуванням наведеного запропоновано нову редакцію ст. 18 КПК України.

 

Посилання

Кони А. Ф. Нравственные начала в уголовном процессе. URL:https://www.biblio-online.ru/viewer/nravstvennye-nachala-v-ugolovnom-processe-izbrannye-raboty-415159#page/2.

Кони А. Ф. Нравственные начала в уголовном процессе. Собр. соч. в 8 –ми т. Т. 4. Москва: Юридическая литература, 1967.

Бентам И. О судебных доказательствах. URL:https://cyberleninka.ru/article/n/o-sudebnyh-dokazatelstvah.

Полянский Н. Н. Доказательства в иностранном уголовном процессе. Москва: Юрид. изд-во МЮ СССР, 1947. 142 с.

Подголин Е. Е. О целях и средствах их достижения в следственной работе. Этика предварительного следствия. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1976. С. 44-48.

Бараннік Р. В. Право особи на свободу від самовикриття, викриття членів її сім’ї чи близьких родичів у кримінальному процесі України: дис. …к.ю.н.: 12.00.09 /Запорізький юридичний інститут. Запоріжжя, 2002. 235 с.

Навроцька В. В. Суд над Ісусом Христом з позицій древньоіудейського та сучасного кримінального права й процесу. Київ: Видавничий дім «АртЕК», 2016. 224 с.

Баганець О. Новий кримінальний процесуальний кодекс порушує принцип верховенства права. Дзеркало тижня. 23 березня 2013 р. №11(108). С. 6.

Якимов О. Ю., Якимова С. С. Проблемы уголовной ответственности за отказ от дачи показаний. Противодействие преступности: уголовно-правовые, криминологические и уголовно-исполнительные аспекты. Материалы ІІІ Российского Конгресса уголовного права, состоявшегося 29-30 мая 2008 г. Москва, Проспект, 2008. С. 333-238.

Смолькова И. В. Проблемы охраняемой законом тайны в уголовном процессе: дисс. …д-ра юрид. наук: 12.00.09 /Иркутская государственная экономическая академия. Иркутск, 1998. 404 с.

Розовский Б. Г. Ненаучные заметки о некоторых научных проблемах уголовного процесса: Эссе. Луганск: РИО ЛАВД, 2004. 600 с.

Справа про офіційне тлумачення терміну «член сім’ї»: Рішення Конституційного Суду України від 3 червня 1999 року № 5-рп/99. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-99.

Сімейний кодекс України: Закон України від 10 січня 2002 р. №2947-ІІІ. URL:http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14/print.

Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами: Закон України від 6 грудня 2017 року № 2227-VIII. URL:http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19.


Переглядів анотації: 299
Завантажень PDF: 438
Як цитувати
Навроцька, В. (1). Право на свободу від самовикриття, викриття членів сім’ї чи близьких родичів як одна із процесуальних гарантій. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(91), 127-138. https://doi.org/10.33766/2524-0323.91.127-138
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА