Якість кримінального процесуального законодавства України, яке регулює підстави та порядок застосування застави

  • Г.С. Крайник доцент кафедри кримінально-правових дисциплін та адміністративного права https://orcid.org/0000-0001-5703-4947
  • Т. Є. Дунаєва кандидат юридичних наук, науковий співробітник Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України (м. Харків, Україна) https://orcid.org/0000-0003-3710-1318
Ключові слова: запобіжні заходи, застава, якість кримінального процесуального законодавства України, кримінальне процесуальне право України; кримінальне судочинство.

Анотація

 У статті досліджено актуальні питання щодо застави як запобіжного заходу. Запропоновано законодавчі зміни до ст. 182 Кримінального процесуального кодексу України, які належним чином урегулюють питання застосування застави в Україні та усунуть існуючі недоліки. Обґрунтовано необхідність змін до ст. 182 Кримінального процесуального кодексу України та запровадження застави в негрошовій формі. Чинну редакцію ст. 299 Кримінального процесуального кодексу України запропоновано вдосконалити шляхом надання можливості застосування застави при здійсненні кримінальних проступків. Також убачається доцільним доповнити ч. 1 ст. 335 та ч. 9 ст. 335 Кримінального процесуального кодексу України положенням про рішення в резолютивній частині обвинувального вироку питання про повернення застави заставодавцю. Запровадження вказаних пропозицій буде сприяти удосконаленню якості кримінального процесуального законодавства України щодо застави як запобіжного заходу.

 

 

Посилання

. Верхогляд-Герасименко О. В. Забезпечення майнових прав особи при застосуванні заходів кримінально-процесуального примусу: монографія. Харків : Юрайт, 2012. 216 с.

Андроник Н. А. Залог, домашний арест: проблемы правового регулирования. Вестник ВИ МВД России. 2014. № 4. С. 69–75.

Вишньова Д. В. Судовий контроль під час застосування застави у кримінальному процесі. Право і суспільство. 2015. № 5-2. С. 194–200.

Дрозд В. Ю. Проблемні аспекти застосування застави як одного з видів запобіжних заходів, не пов’язаних з обмеженням волі особи. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. № 1. 2016. С. 72–80.

Ільченко О. В. Актуальні питання щодо застосування застави у кримінальному судочинстві. Юридичний науковий електронний журнал. 2016. Вип. 3. С. 150–152.

Лобойко Л. М., Банчук О. А. Кримінальний процес: Навч. посібник. Київ: Ваіте, 2014. 280 с.

Глинська Н. В. Концептуальні засади визначення та забезпечення стандартів доброякісності кримінальних процесуальних рішень: монографія. Київ: Істина. 2014. 588 с.

Письменний Д. П. Удосконалення кримінального процесуального законодавства України: стан і перспективи. Юридичний часопис національної академії внутрішніх справ. № 2. 2013. С. 38–47.

Лобойко Л. М. Якість кримінального процесуального закону – гарантія його ефективної реалізації. Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства: матеріали Всеукр. наук. практ. конф., присвяч. до 70-річчя д.ю.н., проф. Ю. П. Аленіна (м. Одеса, 21 квітня 2017 р.). Одеса: Юрид. літ., 2017. С. 30–31.

Петров О. Актуальні питання застосування застави як різновиду запобіжного заходу за чинним кримінальним процесуальним кодексом України. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Юриспруденція. 2017. Вип. 25. С. 110–112.

Теоретичні основи забезпеченн якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні: монографія / за заг. ред. В. І. Борисова, В. С. Зеленецького. Харків: Право, 2011. 344 с.

Попелюшко В. О. Запобіжні заходи в новому КПК України: поняття, мета, підстави, порядок та суб’єкти застосування. Адвокат. 2012. № 9. С. 4–6.

Андроник Н. А. Сравнительный анализ применения залога в России и зарубежных странах. Вестник Уральского института экономики, управления и права. 2014. № 4. С. 33–41.

Карпенко М. О., Туманянц А. Р. Деякі проблеми прав і забезпечення інтересів заставодавців і поручителів у кримінальному провадженні. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2016. Вип. 4, т. 2. С. 90–93.

Кучинська О. П., Іверук Н. О. Правовий статус заставодавця як учасника кримінального провадження: окремі аспекти законодавчого врегулювання та правозастосовної практики. Вісник кримінального судочинства. 2018. № 2. С. 49–57.

Музиченко Т. О. Питання вдосконалення правового регулювання обрання та застосування запобіжного заходу у вигляді застави на стадії досудового розслідування. Вісник кримінального судочинства. 2017. № 3. С. 205–215.

Січко В. О. Обрання, скасування або зміна запобіжного заходу у судовому провадженні: дис. … канд. юрид. наук.: спец. 12.00.09 – «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність». Харків: Національний юрид. ун-тет імені Ярослава мудрого. 2019. 276 с.

Тищенко О. І. Окремі аспекти застосування запобіжного заходу у вигляді застави (за матеріалами судової практики). Юридичний науковий електронний журнал. 2016. № 2. С. 140–141.

Макбрайд Д. Європейська Конвенція з прав людини та кримінальний процес. Київ: К.І.С., 2010. 576 с.

Крайнюк В. Г. Застава як запобіжний захід в кримінальному судочинстві. Учёные запис-ки Таврического национального университета имени В .И. Вернадского. Серия «Юридические науки». Том 26 (65). 2013. № 1. С. 401–407.

Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Мангурас проти Іспанії» (Mangouras v. Spain) від 28 вересня 2010 р. URL:http://hrlib.kz/wp-content/uploads/2016/08/2010-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%98%D1381%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf.

Крайник Г. С., Дунаєва Т. Є. Актуальні питання удосконалення запобіжних заходів у виді особистої поруки та застави. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2020: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 23–24 квіт. 2020 р.): у двох томах. Т. 2 / гол. ред.: О. М. Тогочинський. Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. 382 с. С. 122-126.

Кримінальний процес : підручник / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.; за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. Xарків: Право, 2013. 824 с.

Порядок внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу: затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 р. № 15. URL:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/15-2012-H.

Про практику застосування судами застави як запобіжного заходу: постанова Пленуму ВСУ № 6 від 26.03.1999 р. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0006700-99. Дата звернення 04.05.2020.

Бондаренко О. М. Зарубіжний досвід застосування деяких запобіжних заходів. Держава і право. Юридичні і політичні науки. 2013. Вип. 62. С. 305-310. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/dip_2013_62_50.

Про внесення змін до статті 182 Кримінального процесуального кодексу України (щодо підтвердження легальності походження коштів, внесених у якості застави): Проект Закону України, внесеного на розгляд Верховної Ради України народним депутатом України Капліним С. М. (реєстр. № 2086 від 10.02.2015).

Висновок Правового управління Верховного Суду України на проект Закону України про внесення змін до статті 182 Кримінального процесуального кодексу України (щодо підтвердження легальності походження коштів, внесених у якості застави). URL:http://www.viaduk.net/clients/vsu/vsu.nsf/(print)/63545850ABFBA597C2257E1F00499BA7.

Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України: Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ № 511-550/0/4-13 від 04.04.2013. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0511740-13#Text.

Садова Т. Застава в контексті англо-американської правової традиції. Підприємництво, господарство і право. 2008. Вип. 7. С. 141-144.

Уваров В. Г. Інститут запобіжних заходів за новим КПК України в контексті міжнародних стандартів. Право і суспільство. 2012. № 2. С. 294-297.

Фаринник В. Особливості застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні. Юридичний вісник України. 2012. 22-28 верес. (№ 38). С. 4.

Shilo O. The issue of adaptation of the criminal procedural law of Ukraine to the law of the European Union. Щорічник українського права. Харків: Право, 2017. № 9. С. 319-329.

Стефанчук М. М., Іверук Н. О. Проблеми визначення розміру застави при обранні запобіжного заходу за законодавством України та країн англо-американської правової сім’ї: порівняльно-правовий аналіз. Вісник кримінального судочинства. № 4. 2019. С. 58–68.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень: Закон України від 22 листопада 2018 р. № 2617-VIII. Відомості Верховної Ради. 2019. № 17. Ст. 71.

Вирок Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 20.01.2020 р. Справа № 357/2363/19. URL:http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/87028722.

Вирок Сєвєродонецього міського суду Луганської області від 21.12.2019 р. Справа № 428/13047/19. URL:http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/86713669.

Вирок Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 15.04.2020 р. Справа № 428/3147/20. URL:http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/88828148.

Вирок Сихівського районного суду м. Львова від 29.01.2020 р. Справа № 464/6567/19. URL:http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/87278800.

Вирок Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 27.05.2020 р. Справа № 331/4171/19. URL:http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/89455589.

Вирок Новозаводського районного суду міста Чернігова від 18.04.2019 р. Справа№751/1948/19. URL:http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/81254963.

Вирок Солом`янського районного суду м. Києва від 21.11.2019 р. Справа № 760/31969/19. URL:http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/85806269.

Вирок Заводський районний суд м. Запоріжжя від 21.11.2019 р. Справа № 332/3633/19. URL:http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/85785356.

Вирок Демидівського районного суду Рівненської області від 02.03.2020 р. Справа № 559/200/20. URL:http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/87925251.

Вирок Кіровського районного суду м. Кіровограда від 04.06.2020 р. Справа № 404/1263/20. URL:http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/89636669.


Переглядів анотації: 369
Завантажень PDF: 337
Як цитувати
Крайник, Г., & Дунаєва, Т. Є. (1). Якість кримінального процесуального законодавства України, яке регулює підстави та порядок застосування застави . Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(91), 102-117. https://doi.org/10.33766/2524-0323.91.102-117
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА