Відповідальність держави за знищення цивільних повітряних суден: особливості міжнародно-правового та національного регулювання

  • Н.В. Камінська Крайник Г. С., доцент кафедри кримінально-правових дисциплін та адміністративного права (м. Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0002-7727-4056
  • М. О. Акімов кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ (м. Київ,Україна) https://orcid.org/0000-0001-7715-0259
Ключові слова: відповідальність держави, міжнародно-правове регулювання, законодавство, знищення цивільних повітряних суден, незастосування зброї, цивільна авіація, міжнародні організації.

Анотація

У статті здійснено аналіз існуючих міжнародно-правових та деяких національних джерел як підстав настання відповідальності держави за знищення цивільних повітряних суден поряд з іншими неправомірними діяннями у сфері міжнародної цивільної авіації. Це зумовило вивчення стану міжнародно-правового та національного правового регулювання інституту відповідальності держави. Розкрито особливості притягнення до відповідальності держав як основних суб’єктів повітряного права, на відміну від фізичних та юридичних осіб, міжнародних організацій, інших суб’єктів. Хоча знищення та пошкодження цивільного повітряного судна в польоті суперечить принципу безпеки цивільної авіації, закріпленому Чиказькою конвенцією та вимогам утримуватися від застосування зброї до цивільного повітряного судна в польоті, встановлених Протоколом щодо змін Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1984 р. (Монреальський протокол), такі акти набули загрозливого поширення. У цілому міжнародно-правова відповідальність держави за знищення цивільного повітряного судна та, зокрема, порядок примусового виконання нею відповідних зобов’язань у частині відшкодування збитків залишаються недостатньо врегульованими, ґрунтуються здебільшого на звичаєвих положеннях, а відтак, потребують подальшої міжнародної і національної правотворчої діяльності.

 

Посилання

Convention Relating to the Regulation of Aerial Navigation. Signed At Paris, October 13, 1919. League of Nations Treaty Series. 1922. No. 297. P. 173.

Григоров О. М. Перші міжнародні інституції у сфері цивільної авіації. URL:http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2020/2_2020/part_3/34.pdf.

Акімов М. О. До питання про історію міжнародно-правового регулювання незастосування державою зброї до цивільного повітряного судна. Держава і право в умовах глобалізації: реалії та перспективи: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 31 січня – 1 лютого 2020 р.). Дн.: Правовий світ, 2020. С. 97-100.

Акімов М. О. Міжнародно-правова регламентація відповідальності держави за знищення цивільного повітряного судна. Правові засади суверенного розвитку України в сучасних умовах: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 31 січня – 1 лютого 2020 р.) К., 2020. С. 98-102.

Статут ООН 1945 р. Міжнародне право в документах / М. В. Буроменський (уклад.). Х., 2003. 376 с.

Козачок І. Я. Правові засади відповідальності перевізника за національним та міжнародним законодавством. Юридичний вісник. 2013, № 1(26). С. 24-28.

Пронюк Н. В. Сучасне міжнародне право: навч. посіб. Київ: КНТ, 2010. 280 с.

Авиационная безопасность: международные конвенции и Приложение 17 / [сост.: А. Г. Корченко, С. В. Корпенко, Е. В. Пацира]. К.: НАУ, 2004. 166 с.

Маловацький О. Відповідальність держави за знищення цивільного повітряного судна в результаті застосування зброї. Evropsky politicky a pravni diskurz. 2018. Vol. 5, Iss. 2. С. 25-36. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/evrpol_2018_5_2_5.

Маловацький О. В. Міжнародно-правова відповідальність держави за знищення цивільного повітряного судна. автореф. дисерт. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право/ Інститут законодавства Верховної Ради України. К., 2019. 21 с.

Григоров О. M. Міжнародно-правові засади регулювання відносин у сфері цивільної авіації: становлення та розвиток: монографія. К., 2020. 440 с.

Резолюція ГА ООН № 56/589 (2001); Резолюція 71/133 ГА ООН (2016); резолюція 2166 РБ ООН (2014) URL:www.un.org.

Угода між Україною та Королівством Нідерландів про міжнародне правове співробіт-ництво щодо злочинів, пов'язаних зі збиттям літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній 17 липня 2014 р./ Угоду ратифіковано із заявами Законом № 2506-VIII від 12.07.2018. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/528_002-17#Text.

Повітряний кодекс України/ редакція від 07.08.2020. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3393-17#Text.

Про затвердження Положення про використання повітряного простору України: постанова КМУ від 6 грудня 2017 р. № 954. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/954-2017-%D0%BF#Text.

Кодекс України про адміністративні правопорушення.URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text.

Чиказька конвенція про міжнародну цивільну авіацію 1944 р. URL:https://zakon.rada.gov.ua; ICAO (EUR/NAT). International Civil Aviation Organization. URL:https://www.icao.int/.

Сonvenio iberoamericano de navegación aérea. Poder Ejecutivo Federal. Estados Unidos Mexicanos. México. 1929. 42 р.

Монреальська конвенція про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень 1999 р., Конвенція про шкоду завдану іноземним повітряним судном третім особам на поверхні 1952 р., Монреальська конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації 1971 р. URL:https://zakon.rada.gov.ua/.

Войціховський А. В. Міжнародне право: підручник. Х., 2020. 544 с.

Kaminska N., Siokh K., Demidenko V. Trends in the Development of International Legal Personality and Subjects of International Law: Theoretical Analysis. OPCION. Universidad del Zulia. 2018. Vol. 34 , Num. 87-2. P. 507-520.

Бичков А. С. Адміністративна відповідальність за порушення правил безпеки польотів: автореф. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 – адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право. К. 2010. 20 с.

Развадовсъкий В. Й. Місце законодавства, яке містить норми адміністративного права, у транспортному законодавстві. Наше право. 2004. № 2. С. 38-45.

Нестерович В. Ф. Міжнародно-правове закріплення інституту лобіювання на прикладі Ради Європи та модельного законотворення СНД. Міжнародний науковий журнал «Влада. Людина. Закон». 2010. № 9. С. 33-41.

Нестерович В. Ф. Конституційно-правові засади здійснення впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів в Україні. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2011. № 3. С. 32-41.

Пасічук А. М. Адаптація національного авіаційного законодавства до норм та принципів ЄС. URL:https://nau.edu.ua/site/variables/docs/docsmenu/studnauka/polit2013/tezy/522561%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE.pdf.


Переглядів анотації: 699
Завантажень PDF: 424
Як цитувати
Камінська, Н., & Акімов, М. О. (1). Відповідальність держави за знищення цивільних повітряних суден: особливості міжнародно-правового та національного регулювання. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(91), 89-101. https://doi.org/10.33766/2524-0323.91.89-101
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА