Право на свободу мирних зібрань: компаративне дослідження в межах національних правових систем країн пострадянського простору

  • М.А. Самбор кандидат юридичних наук, начальник сектора моніторингу Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області (м. Чернігів – м. Прилуки, Україна) https://orcid.org/0000-0002-0446-3892
Ключові слова: право на свободу мирних зібрань, національна правова система, пострадянських простір, порівняльно-правове дослідження.

Анотація

У статті досліджуються особливості правового регулювання здійснення права на свободу мирних зібрань у країнах пострадянського регіону у межах Євразійського правового простору. Основна увага зосереджена на особливостях юридичної техніки у формулюванні норм позитивного права національних правових систем Білорусі, Молдови, Російської Федерації, Казахстану та Киргизстану та формалізації прав і обов’язків суб’єктів здійснення права на свободу мирних зібрань та повноважень суб’єктів владних повноважень, зокрема їх позитивних та негативних зобов’язань, спрямованих на створення умов свободи здійснення права на мирні зібрання. З використанням порівняльно-правового методу проаналізовано ефективність законодавчих норм у забезпеченні здійснення права на свободу мирних зібрань, питань правового регулювання завчасного сповіщення про здійснення права на свободу мирних зібрань, а також особливості законодавчих норм, які відображають політико-правову волю уповноважених суб’єктів щодо створення умов здійснення права на свободу мирних зібрань. Не залишено поза увагою й застосування наявних норм позитивного права вказаних держав для забезпечення ефективного регулювання суспільних відносин зі здійснення права на свободу мирних зібрань, за результатами чого зроблено висновок про те, що існування спеціальних законодавчих актів не завжди є ефективним засобом гарантування здійснення права на свободу мирних зібрань. Це підтверджується реальними подіями, які мали місце в ряді досліджених країн і під час яких грубо порушувалося право на свободу мирних зібрань.

 

Посилання

Оборотов Ю. Дослідження цінності держави як актуальний напрям сучасного правознавства. Право України. 2010. № 1. С. 44-51.

Чулінда Л. Верховенство права і підпорядкування держави суспільству. Юридичні факти в системі правового регулювання. Зб. наук. праць. Матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 26 лист. 2015 р.) / за заг. ред. Н. М. Пархоменко, М. М. Шумила, І. О. Ізарової. К.: ВД «Дакор», 2015. С. 574-578.

Риэккинен М. А. Право на мирные собрания: сравнительно-правовой анализ законодательства России и Финляндии. Актуальные проблемы российского права. 2016. №. 12 (73). С. 32-39.

Батлер У.Е. Мудрість порівняльного правознавства: збірник статей / Упор. і наук. ред. О. В. Кресін. Київ: Логос, 2019. 572 с.

Конституційне право України: прагматичний курс. Навч. посіб./ [М. В. Афанасьєва, Ю. Ю. Бальцій, Ю. Д. Батан та ін.]; за заг. ред. М. В. Афанасьєвої, А. А. Єзерова; тех. ред. Ю. Д. Батан. Одеса: Юридична література, 2017. 256 с.

Чепенко Я. К. Правовые пробелы в механизме конституционного обеспечения прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации (в свете практики Конституционного суда РФ): автореф. дис… канд. юрид. наук. по спец.: 12.00.02 – конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право. Санкт-Петербург, 2017. 26 с.

Савчин М. В. Конституціоналізм і природа конституції: теорія і практика реалізації: автореф. дис… докт. юрид. наук. по спец.: 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. Київ, 2013. 47 с.

Самбор Н. Сравнительно-правовое исследование осуществления права на свободу мирных собраний во Франции, Германии и Азербайджане. Балтийский юридический журнал. 2018. № 4 (51). С. 86-94.

Самбор Н. А. Осуществление права на свободу мирных собраний: компаративное ис-следование. Интеграция Азербайджанской Республики в международное сообщество и современные тенденции развития юридической науки в построении правового государства: материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летнему юбилею юридического факультета Бакинского государственного университета (14 декабря 2018 года). Баку: «Baki Universiteti Nəşriyyati», 2018. С. 105-109.

Самбор Н. А. Право на свободу мирных собраний в конституционных нормах государств мира. Право. Экономика. Психология. Научно-практический журнал. 2019. № 2 (14). С. 15-22.

У Киргизстані масові протести: повідомляють про майже 600 потерпілих і одного загиблого. URL:https://www.5.ua/svit/u-kyrhyzstani-masovi-protesty-povidomliaiut-pro-maizhe-600-poterpilykh-i-odnoho-zahybloho-225811.htm. (дата звернення: 11.09.2020).

Протести в Хабаровському краї Росії: числа, реакції, провокації, український фактор. URL:https://www.radiosvoboda.org/a/rosija-xabarovskyj-kraj-protesty/30755731.html. (дата звернення: 11.09.2020).

О мирных собраниях: закон Кыргызской Республики от 23 мая 2012 года. URL:http:// cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203664?cl=ru-ru. (дата звернення: 23.04.2020).

О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пике-тов и демонстраций в Республике Казахстан: закон Республики Казахстан от 17 марта 1995 года. URL:http://adilet.zan.kz/rus/docs/U950002126. (дата звернення: 04.09.2019).

О собраниях: Закон Республики Молдова от 22 февраля 2008 года. URL:http://lex.justice.md/ru/327693/. (дата звернення: 08.09.2019).

О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях: федеральный закон Российской Федерации от 19 июня 2004 года. URL:http://pravo.gov.ru/proxy/ips/searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=&a8type=1&a1=%EC%E8%F2%E8%ED%E3&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=32&y=8. (дата звернення: 02.09.2020).

О массовых мероприятиях в Республике Беларусь: закон Республики Беларусь от 30 декабря 1997 года. URL:http://kodeksy-by.com/zakon_rb_o_massovyh_meropriyatiyah/download. htm. (дата звернення: 04.09.2019).


Переглядів анотації: 104
Завантажень PDF: 159
Як цитувати
Самбор, М. (1). Право на свободу мирних зібрань: компаративне дослідження в межах національних правових систем країн пострадянського простору. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(91), 55-77. https://doi.org/10.33766/2524-0323.91.55-77
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА