Правовий прецедент – джерело права в Україні: так чі ні?

  • О. А. Любчик доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри державно-правових дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (м. Сєвєродонецьк, Україна) https://orcid.org/0000-0002-8239-2129
Ключові слова: правовий прецедент, джерело права, форма права, судова практика, правотворчість, нормативність, правозастосування, тлумачення норм права.

Анотація

У статті досліджуються підходи до визначення змісту та правової природи правового прецеденту як джерела права у формальному розумінні та його можливість виконувати функції таких джерел в Україні. Аналізуються різні підходи щодо визначення понять «джерела права», «форма права», «правотворчість», «нормативність», «судова практика». Надаються конкретні пропозиції щодо зміни діючого законодавства. Запропонований зміст та визначення терміна джерело права у формальному розумінні, обґрунтована теза про відсутність в Україні такого джерела права, як «правовий прецедент» та зроблений висновок про недоцільність і недоречність його використання в української правої системі в майбутньому.

 

Посилання

Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред. М. І. Козюбри. Київ: Ваіте, 2015. 392 с.

Загальна теорія держави і права: підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. Харків: Право, 2009. 584 с.

Ожегов С. И. Словарь русского языка. Москва: Рус. яз., 1991. 917 с.

Марченко А. А. Судовий прецедент у правовій системі України (1991-2010): дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук: спец. 12.00.01 «теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Марченко А. А. Київ, 2015. 199 с.

Луспеник Д. Отечественная судебная практика как дополнительный источник права / Д. Луспеник //Юридическая практика. 2004. № 23(337). С. 10 - 12.

Скакун О. Ф. Теорія держави і права: Підручник. 4-те видання. Київ. Алерта. 2016. 528 с.

Ніколенко Л. М. Щодо визначення правового прецеденту в Україні / Науковий вісник Ужгородського національного університету, Серія ПРАВО. Випуск 27. Том 2. 2014. С. 11-15.

Хропанюк В. Н. Теория государства и права: Учебное пособие для высших учебных заведений / Под ред. професора В. Г. Стрекозова «Дабахов, Ткачёв Димов», 1995. 384 с.

Зозуля Н. Чи обов’язково судам враховувати правові позиції ВСУ і хто може від них відступати: теорія та практика / Протокол. Юридичний інтернет ресурс 23.03.2018 р. [Електрон. ресурс]. URL://https://protocol.ua/ua/chi_obov_yazkovo_sudam_vrahovuvati_pravovi_pozitsii_vsu_i_hto_moge_vid_nih_vidstupati_teoriya_ta_praktika/.

Кельман М. С. Загальна теорія держави і права: Підручник. Київ: Кондор - Видавництво, 2016. 716 с.

Манаєнко А., Смірнова К. Застосування практики ЄСПЛ та суду ЄС на прикладі адміністративного судочинства Юридична Газета online. № 8 (714). 2020 р. [Електрон. ресурс]. URL://https://yur-gazeta.com/publi-cations /practice/inshe/zastosuvannya-praktiki-espl-ta-sudu-es-na-prikladi-admini-strativ-nogo-sudochinstva.html.

Алексеев С. С. Проблемы теории права: Курс лекций в 2-х т. / С. С. Алексеев. Т. 2. Свердловск, 1973. 401 с.

Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства: учебник. Москва: Норма, 2012. 560 с.


Переглядів анотації: 2353
Завантажень PDF: 850
Як цитувати
Любчик, О. А. (1). Правовий прецедент – джерело права в Україні: так чі ні?. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(91), 41-54. https://doi.org/10.33766/2524-0323.91.41-54
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА