Порядок оформлення та подання публікації для оприлюднення

До публікації приймаються статті фахівців – науковців, науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, аспірантів та докторантів, працівників юридичної та правоохоронної галузей тощо, що раніше не були опубліковані (розміщені) в друкованих (електронних) виданнях, та оформлені відповідно до цих вимог.

До рукопису додається інформаційна довідка про автора (ів), що має містити таке: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, учене звання, місце роботи й посаду (у повному обсязі), поштову адресу, контактний телефон, адресу електронної пошти, ORCID-ідентифікатор автора (ів), місто і країну; розділ  журналу, до якого доцільно включити статтю. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, треба створити обліковий запис за посиланням https://orcid.org/). Ця інформація надається українською, російською та англійською мовами. (Увага! Прізвище та ім'я англійською слід зазначати відповідно до закордонного паспорта або ж іншого документа, що засвідчує особу).

Рукописи подаються у паперовому варіанті (із підписом автора (ів) та на електронному носієві (можна надсилати електронною поштою на адресу: vonr.lduvs@gmail.com).

Статті приймаються до кожного 10 числа  останнього місяця декади (терміну виходу чергового номера журналу), а саме: до 10 березня поточного року, до 10  червня, до 10 вересня і до 10 грудня відповідно.

До статей аспірантів, ад’юнктів і здобувачів наукового ступеня має додаватися рецензія доктора (кандидата) наук із відповідної спеціальності, засвідчена належним чином, або засвідчений належним чином витяг із протоколу засідання кафедри з рекомендацією статті до друку.

Вимоги до оформлення тексту наукових статей:

Статті приймаються українською чи англійською мовами обсягом від 12 до 17 сторінок (редактор – Word for Windows, формат А 4, шрифт Times New Roman, кегль – 14, інтервал – 1,5, поля навколо тексту – 2 см з усіх боків). При форматуванні не слід використовувати переноси та додаткові пробіли.

Зображення, які подано в статті, слід вислати окремими файлами формату *.jpg або *.png, роздільна здатність не менше 600 dpi. Кольорову гаму привести до чорно-білого або подати в градаціях сірого.

Стаття повинна мати такі структурні елементи:

- у першому рядку (ліворуч) - УДК статті;

- у другому рядку (ліворуч) – ініціали та прізвище автора(ів);

- третій, четвертий та за необхідності п’ятий рядки (ліворуч) - науковий ступінь, учене звання, членство в НАН, НАПрНУ (за наявності), посада та місце роботи автора(ів), адреса електронної пошти автора(ів), ORCID- ідентифікатор автора(ів); місто та країна.

– нижче, через один інтервал, напівжирним шрифтом, з вирівнюванням по центру - назва статті, яка повинна стисло інформувати про її зміст, містити не більше 12  слів. Назва має бути цікавою для вітчизняної та міжнародної аудиторії;

– нижче, через один інтервал, анотація українською мовою (не менше ніж 1800  знаків) та ключові слова (6-8 слів чи словосполучень).

Нижче, через один інтервал, розміщується текст статті, який повинен мати таку структуру:

Постановка проблеми. Наводиться актуальність й обґрунтовується доцільність проведеного наукового дослідження в загальному вигляді та її взаємозв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Має містити коротку оцінку сучасного стану досліджуваної проблеми на світовому рівні, аналіз сучасних наукових публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується  стаття.

Формулювання цілей. Мета (завдання) статті повинна випливати з огляду раніше виконаних досліджень; бути сформульована конкретно, відповідати змісту й назві статті, містити виділення невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття.

Виклад основного матеріалу. Має містити обґрунтування та виклад отриманих результатів.

Висновки. Наводяться основні результати проведеного дослідження та висловлюються пропозиції щодо перспектив подальших розробок.

Текст статті має бути ретельно вичитаним, без орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок. Стаття може містити оптимальну кількість графічного матеріалу для подібного типу досліджень. Посилання на використані джерела здійснюється у квадратних дужках із зазначенням номера джерела та конкретних сторінок (наприклад, [1, с. 25]), а назви джерел наводяться в кінці статті в порядку згадування в тексті.

Використані джерела. Бібліографічні посилання використаної літератури слід оформлювати згідно зі стандартом «ДСТУ 8302:2015. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Кількість використаних джерел має бути не менше ніж 12.

References. Список використаних джерел має бути також оформлений відповідно до стандарту АРА (American Psychological Association) https://apastyle.apa.org/. Оформлення References слід виконувати з урахуванням ДСТУ 8302: 2015 та наказу МОН № 40 від 12.01.2017 р. за стандартом АРА. Офіційну транслітерацію українського алфавіту латиницею затверджено Постановою КМ України від 27.01.2010 № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» https://zakon.rada.gov.ua. Транслітерувати український кириличний алфавіт латиницею можна безоплатно на сайті https://slovnyk.ua/translit.php, а російський – на сайті https://translit.ru/. Для транслітерації кирилиці з української мови латиницею слід обрати стандарт паспортний (КМУ 2010), а з російської – стандарт BGN.

Після references подається анотація англійською мовою (не менше ніж 1800 знаків) і ключові слова (6-8 слів чи словосполучень)). Перед анотацією англійською мовою зазначається прізвище та ініціали, науковий ступінь, учене звання та місце роботи автора(ів), місто та країна (відповідною мовою).

Кожна стаття не українською мовою супроводжується анотацією українською мовою обсягом не менше ніж 1800 знаків та ключовими словами (6-8 слів чи словосполучень).

Анотація українською та англійською мовами має бути структурована за логікою опису матеріалу в статті й містити виокремлення недосліджених аспектів порушеної проблематики; методологічний інструментарій, теоретичний базис; основні результати дослідження; рекомендації, перспективи подальших наукових розвідок.

Анотація не має містити посилань і скорочень, а також дублювати текст статті.

Ми працюємо на таких засадах:

• редакційна колегія не завжди поділяє думку авторів статей. Відповідальність за їх якість, а також відсутність відомостей, що становлять державну таємницю та службову інформацію, несуть особисто автори;

• редакція має право робити скорочення, редакційні зміни; а також відхиляти статті, якщо вони не відповідають зазначеним вище вимогам;

• кожна з отриманих статей проходить обов’язкове рецензування, яке є анонімним як для рецензента, так і для автора (про результати «сліпого» рецензування повідомлять автора(ів) електронною поштою). За умови незгоди автора(ів) з висновками анонімного рецензування статті, редакція може повернути її без можливості наступного друку у «Віснику ЛДУВС імені Е. О. Дідоренка»;

• оцінку актуальності поданих статей і формування змісту «Вісника Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка» проводить редакційна колегія;

• подаючи рукопис до редакції, автор цим самим підтверджує бажання розмістити статтю у «Віснику Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка»; погоджується з усіма висунутими редакційною колегією вимогами щодо змісту, обсягу, оформлення й порядку подання матеріалів, а також надає згоду на використання наданих персональних даних для підготовки статті до друку, розміщення її в журналі й мережі Інтернет, розповсюдження, а також інші дії, потрібні для функціонування видання;

• при недотриманні перелічених вимог підготовки рукопису редакція залишає за собою право не розглядати його;

• опубліковані статті розміщуються у вільному електронному доступі в мережі Інтернет;

матеріали публікуються на безоплатній основі.

 

Підстави для відмови в розгляді статті:

• відсутність або неповнота будь-якої складової метаданих (українською або англійською мовами);

• відсутність контактної інформації;

• відсутність рецензії (рекомендації, відгуку) наукового керівника, засвідчені підписом та печаткою (тільки для авторів, які не мають наукового ступеню);

• відсутність ОRCID;

• відсутність УДК;

• відсутність однієї зі складових статті (структорного елементу).

• відсутність списку використаних джерел (у тому числі Референсу латиницею);

• недостатній обсяг статті (менше 12 сторінок БЕЗ МЕТАДАНИХ);

• недостатній обсяг анотації (менше 1800 знаків українською та англійською мовами);

• недостатній обсяг списку використаних джерел (менше 12 найменувань);

• порушення правил цитування;

• у разі недоопрацювання автором(ами) статті за рекомендаціями анонімного рецензування.

 

Поштова адреса редакції: 76005,  вул. Національної Гвардії, 3, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, Україна.

Електронна адреса для листування: vonr.lduvs@gmail.com

Телефон для довідок: +380681553835