Головна

Науково-теоретичний журнал
«Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка»

ISSN 2524-0323

Видається з 1997 року

Проблематика: висвітлення загальнотеоретичних проблем держави і права; проблем вдосконалення та застосування законодавства; проблем управління, адміністративного права, адміністративної діяльності органів правопорядку; проблем цивільного, трудового, екологічного та господарського права; проблем протидії кримінальним правопорушенням (розділ журналу Цілі та проблематика)

Засновник та видавець: Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка

Періодичність: чотири номери на рік

Мови видання: українська, російська (змішаними мовами)

Сфера розповсюдження видання: загальнодержавна та зарубіжна

Формат видання: 60х84 1/16

Обсяг видання: до 20 умовних друкованих аркушів

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
КВ № 24202-14042 ПР від 16.09.2019 р.

Фахова реєстрація:уключений до переліку наукових фахових видань України з юридичних наук Наказом МОН України від 07.10.2015 № 1021

Збірник індексується у міжнародній наукометричній базі даних «Index Copernicus International» (Варшава, Польща) (ICV 2017: 47,44).

Опубліковані матеріали розміщуються на платформі «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського НАН України та в Національному репозитарії академічних текстів http://www.irbis-nbuv.gov.ua/

Міжнародний цифровий індекс Doi prefix: 10.33766

Спеціальність: 081 Право

Галузь науки: юридичні науки

Політика (мета та завдання) видання: оприлюднення результатів наукових і дисертаційних досліджень у галузі права, обмін досвідом у сфері викладання навчальних дисциплін юридичного спрямування, обговорення проектів нормативно-правових актів, поширення інформації про події наукового характеру.

Тематична спрямованість видання: загальнотеоретичні проблеми держави і права; проблеми теорії та практики застосування законодавства; проблеми управління, адміністративного права, адміністративної діяльності органів правопорядку; проблеми цивільного, трудового, екологічного та господарського права; проблеми протидії кримінальним правопорушенням; наукове життя

Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших виданнях. Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі Авторські права та ліцензування

Політика відкритого доступу: науково-теоретичний журнал «Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка» дотримується політики відкритого доступу (open access). Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу у розділах Архіви та Поточний випуск

Поштова адреса редакції: 93401, вул. Донецька, 1, Сєвєродонецьк, Луганська область, Україна.

Електронна адреса для листування: vonr.lduvs@gmail.com

Телефон: (06452) 9-07-77